Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU E-BAJKU

 Čl. 1

 Všeobecné ustanovenia

 1.  Účelom a predmetom týchto všeobecných podmienok nájmu je bližšie stanoviť podmienky, za akých bude predmet nájmu prenajímateľom Zmluvou o nájme e-bajku prenechaný do dočasného užívania nájomcovi ako aj určiť práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa v súvislosti s nájomným vzťahom založeným Zmluvou o nájme e-bajku. 2.  Nájomca podpisom Zmluvy o nájme e-bajku vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy o nájme e-bajku oboznámil so znením týchto všeobecných podmienok nájmu a tieto mu boli prenajímateľom zároveň predložené pri podpise Zmluvy o nájme e-bajku v tlačenej podobe na predajnom mieste prenajímateľa. Nájomca zároveň podpisom Zmluvy o nájme e-bajku vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k zneniu týchto všeobecných podmienok nájmu a s nimi súhlasí. 3.  Nájomca podpisom Zmluvy o nájme e-bajku potvrdzuje, že predmet nájmu, bližšie špecifikovaný v Zmluve o nájme e-bajku, prevzal od prenajímateľa v riadnom stave a bez akýchkoľvek zjavných vád a poškodení a zároveň potvrdzuje, že bol prenajímateľom poučený o riadnom spôsobe užívania predmetu nájmu.

 Čl. 2

 Výška nájomného, kaucia a dĺžka trvania nájmu

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu. Nájomné za užívanie predmetu nájmu je stanovené podľa cenníku prenajímateľa zverejneného na webovom sídle prenajímateľa: https://www.ebikeorava.sk, a to v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu.

 2.  Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi výšku nájomného dohodnutú v Zmluve o nájme e-bajku v hotovosti, pri prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania. Nájomca môže zmluvne dohodnutú výšku nájomného uhradiť prenajímateľovi bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímateľa vedený v      

 SLSP a.s., č.ú.:  SK02 0900 0000 0003 2423 7696 

a to tak, že najneskôr v deň, kedy si má nájomca predmet nájmu u prenajímateľa prevziať, musí byť zmluvne dohodnutá výška nájomného pripísaná v prospech bankového účtu prenajímateľa

3. V prípade predĺženia nájmu, na základe dohody strán, bude nájomcovi účtované ďalšie nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu a podľa sadzieb uvedených vo zverejnenom cenníku prenajímateľa. Za predĺženie nájmu sa pre účely účtovania ďalšieho nájomného považuje aj doba omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi. Dodatočné nájomné v prípade predĺženia nájmu je nájomca povinný zaplatiť pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi. Na úhradu dodatočného nájomného môže prenajímateľ použiť aj kauciu odseku 4 tohto Článku všeobecných podmienok nájmu.

 4. Nájomca je povinný spolu s dohodnutým nájomným uhradiť prenajímateľovi kauciu v celkovej výške dohodnutej v zmluve, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných záväzkov nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme e-bajku a/alebo týchto všeobecných podmienok nájmu, a to najmä pre prípad poškodenia predmetu nájmu. Prenajímateľ sa zaväzuje, že uhradenú kauciu nájomcovi vráti bezodkladne pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi, a to buď v plnej výške, alebo v sume, ktorá bude znížená o pohľadávky prenajímateľa, ktoré mu voči nájomcovi vzniknú najmä z dôvodu opravy poškodenia predmetu nájmu v dôsledku porušenia povinností nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme e-bajku a/alebo týchto všeobecných podmienok nájmu.

 5. V prípade predĺženia nájmu na základe dohody strán, bude nájomcovi účtované ďalšie nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu a podľa sadzieb uvedených zverejnenom cenníku prenajímateľa. Za predĺženie nájmu sa pre účely účtovania ďalšieho nájomného považuje aj doba omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi. Dodatočné nájomné v prípade predĺženia nájmu je nájomca povinný zaplatiť pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi. Na úhradu dodatočného nájomného môže prenajímateľ použiť aj kauciu odseku 4 tohto Článku všeobecných podmienok nájmu.

 Čl. 3

 Povinnosti zmluvných strán

 1.  Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v riadnom technickom stave, umožňujúcom využitie predmetu nájmu na dohodnutý účel. Bežnú údržbu predmetu nájmu počas doby nájmu je povinný vykonávať nájomca. Nájomca bude dodržiavať pri užívaní predmetu nájmu manuál/návod na používanie ako aj pokyny prenajímateľa.

 2.  Prenajímateľ odovzdá a po uplynutí dohodnutej doby nájmu prevezme predmet nájmu od nájomcu na svojom predajnom mieste, v termíne dohodnutom v Zmluve o nájme e-bajku, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Prevzatie predmetu nájmu zo strany nájomcu, a odovzdanie predmetu nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu potvrdia zmluvné strany v protokole, ktorý je súčasťou Zmluvy o nájme e-bajku.

 3.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne v súlade s jeho účelom, a to na voľnočasovú cyklistiku. Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu tak, aby nedošlo ku škode na predmete nájmu ani k jeho neprimeranému opotrebeniu. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zničenie predmetu nájmu v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie nájomcu.

 4.  Predmet nájmu môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie predmetu nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť nájomca, akoby škodu na predmete nájmu spôsobil sám.

5.  Právo užívať predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v predajnom mieste prenajímateľa, na ktorom došlo k prevzatiu predmetu nájmu nájomcom pri začatí trvania nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme e-bajku, a to najneskôr do času uvedeného v Zmluve o nájme e-bajku, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

 6.  Prípadné poškodenie alebo vady na predmete nájmu vzniknuté nesprávnym užívaním predmetu nájmu alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške nájomca.

 7.  Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť na príslušnom oddelení Policajného Zboru, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže a tento protokol je povinný predložiť prenajímateľovi.

 8.  V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži prípadne zničeniu predmetu nájmu, tak že sa predmet nájmu stane neupotrebiteľným, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi v lehote 15 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti nájomcovi obstarávaciu cenu predmetu nájmu.

 9.  Za nevrátenie predmetu nájmu podľa podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme e-bajku alebo týchto všeobecných podmienok nájmu, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s vrátením predmetu nájmu, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.

 10. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, uvedené neplatí ak prenajímateľ udelí nájomcovi na takéto konanie písomný súhlas.

 11. Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní predmetu nájmu povinný riadne dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy vzťahujúce sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zároveň berie na vedomie, že za porušenie týchto predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne za škodu na majetku a zdraví tretích osôb, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením, zodpovedá výlučne nájomca. Nájomca zároveň berie na vedomie, že zodpovedá aj za porušenie pravidiel, právnych predpisov uvedených v prechádzajúcej vete tohto bodu všeobecných podmienok ako aj za prípadnú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s ich porušením, ak tieto boli porušené tretími osobami, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme e-bajku užívali.       

12.  Nájomca podpisom Zmluvy o nájme e-bajku berie na vedomie, že prípadné pokuty za priestupky spáchané na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky ako aj iné priestupky nájomcu spáchané počas trvania nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme e-bajku, a to v súvislosti s užívaním predmetu nájmu, uhrádza výlučne nájomca. Nájomca tiež zodpovedá za prípadné pokuty uložené v súvislosti so spáchaním priestupkov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu všeobecných podmienok nájmu, ak boli tieto spáchané tretími osobami, ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme e-bajku užívali.

 13. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme e-bajku vyhlasuje, že predmet nájmu užíva na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky škody spôsobené v súvislosti s užívaním predmetu nájmu ako aj za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami pri užívaní predmetu nájmu ktoré predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme e-bajku užívali.

 Čl. 4

 Skončenie nájmu

 1.  Zmluva o nájme e-bajku zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý.

 2.  Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o nájme e-bajku a požadovať bezodkladné vrátenie predmetu nájmu, a to pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý aj bez uvedenia dôvodu, a to najmä vtedy ak prenajímateľ neužíva predmet riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený.

 Čl. 5

 Záverečné ustanovenia

 1.  Právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o nájme e-bajku ako aj týchto všeobecných podmienok nájmu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak nájomca je zahraničná osoba.

 2.  Zmluva o nájme e-bajku bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno obdrží prenajímateľ a jedno vyhotovenie obdrží nájomca.

 3.  Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom Zmluvy o nájme e-bajku ako aj s obsahom týchto všeobecných podmienok nájmu, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu so znením týchto všeobecných podmienok nájmu ako aj Zmluvy o nájme e-bajku Zmluvu o nájme e-bajku slobodne podpísali.

 4.  Zmeny v Zmluve o nájme e-bajku ako aj zmenu týchto všeobecných podmienok nájmu je možné vykonať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to len písomnou formou – dodatkom, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

 5.  Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy o nájme e-bajku alebo ustanovení týchto všeobecných podmienok nájmu bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné, alebo stratí účinnosť, platnosť a/alebo prestane byť vykonateľné z iného dôvodu, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o nájme e-bajku alebo týchto všeobecných podmienok nájmu tým nebude dotknutá.

 6.  Zmluva o nájme e-bajku nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.